Algemene voorwaarden

1: Algemeen
1.1: Zodra overeenkomst schriftelijk en/of mondeling is geregeld bent u klant van nickschipper.com
1.2: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van nickschipper.com en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen nickschipper.com en de klant
1.3: Deze voorwaarden gelden ten allen tijde, bij mondelinge toezegging over de diensten en contante betaling zijn deze voorwaarden van toepassing daar de klant automatisch akkoord gaat met de algemene voorwaarden
1.4: nickschipper.com zal de klant ten allen tijde op de hoogte brengen van het bestaan van deze algemene voorwaarden en de mogelijkheid bieden deze in te zien, indien de klant dit niet wenst in te zien, dan zal dit automatisch gelden als een akkoord van de klant voor de algemene voorwaarden.
1.5: De algemene voorwaarden zijn ten allen tijde in te zien onder contact rechts boven op de home pagina
1.6: Voor alle algemene voorwaarden gelden lid 7.1, 7.2 en 7.3

2: Betaling

2.1: Betaling geschied contant of per factuur na afloop van de werkzaamheden op de tussen de klant en nickschipper.com afgesproken dag. Dit kan zijn: op de dag van de werkzaamheden zelf, aan het einde van een week, na afloop van een klus ect.
2.2: Een factuur ontvangen is mogelijk mits hier schriftelijk om wordt verzocht door de klant alvorens de werkzaamheden aanvangen.
2.3: Bij betaling middels factuur zal een betalingstermijn van 6, zeggende zes, dagen worden gehanteerd. Indien er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan volgt een herinnering waarin 2, zeggende twee, dagen worden gehanteerd gevolgd door een laatste herinnering waarin eveneens 2, zeggende twee, dagen worden gehanteerd. Indien u na deze factuur en 2, zeggende twee, herinneringen niet heeft betaald, dan zal de factuur uit handen worden gegeven aan een incassobureau.
2.4: nickschipper.com is ten allen tijde gemachtigd om tarieven te wijzigen
2.5: nickschipper.com rekent afhankelijk van omstandigheden een uurtarief of eenmalig bedrag voor de klus

3: Privacy
3.1: nickschipper.com verwerkt persoonsgegevens van de klant of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
3.2: nickschipper.com gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de eigen dienstverlening ten opzichte van de betreffende klant
3.3: nickschipper.com zal geenszins de persoonsgegevens uit handen geven aan derde partijen, met uitzondering van de eventuele incassoprocedure genoemd in lid 2.3

4: Klachten/geschillen

4.1: Eventuele geschillen/klacht(en) van de klant(en) dienen binnen 2, zeggende twee, dagen te worden gemeld aan nickschipper.com
4.2: Bij eventuele geschillen/klachten vervalt de betalingsverplichting niet
4.3: Bij eventuele geschillen/klacht(en) dient exact te worden verteld wat de klacht is en hoe de dienstverlening in de toekomst op aanvaardbare wijze kan worden aangepast
4.4: Lid 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 gelden ook voor partijen buiten de klant en nickschipper.com (derde partijen)

5: Tijden

5.1: De tijden voor dienstverlening zijn en allen tijde in overleg tussen de klant en nickschipper.com

6: Opzegging
6.1: De klant is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen mits op voorwaarden dat dit wordt gedaan ten minste 1,zeggende één, maand van te voren. En dat alle betalingsverplichtingen van de klant ten opzichte van nickschipper.com zijn voldaan.
6.2: nickschipper.com is gerechtigd ten allen tijde de overeenkomst op te zeggen, hier gelden de voorwaarde dat dit ten minste 1, zeggende één, maand van te voren wordt gedaan.
6.3: Indien bij opzegging nog betalingsverplichtingen zijn van de klant ten opzichte van nickschipper.com, is nickschipper.com gerechtigd om een factuur te sturen voor het gehele openstaande bedrag. Tevens zijn lid 2.3, 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 van toepassing

7: Aansprakelijkheid
7.1: nickschipper.com is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte objecten of schade van welke aard of door welke oorzaak dan ook
7.2: Elke klant is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen persoonlijke ongevallen en persoonlijke bezittingen
7.3: Lid 7.1 en lid 7.2 gelden ook voor partijen buiten de klant en nickschipper.com (derde partijen)

8: Slotbepalingen
8.1: Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing
8.2: Indien 1, zeggende één, of meerdere bovenstaande bepalingen onwettig en/of ongeldig is/zijn, blijven de overige bepalingen gelden
8.3: Hardloop coaching zal buiten geschieden, fatsoenlijke omgangsnormen met betrekking tot derden worden hierbij gehanteerd. Tevens zijn lid 7.1, 7.2 en 7.3 hier van toepassing.